overlay

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

              
                    3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 21.01.2021 tarih ve 23642684- 010.99-133 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ve ekleri yürürlüğe konulmuştur.
                   Ancak tarifenin yayımlanmasından günümüze kadar geçen süre zarfında, Bakanlığımız Ulusal Kemik İliği Bankası (TÜRKÖK) tarafından temin edilecek hücresel ürün işlemlerinin fiyatlarının kamu ve özel sağlık tesislerini kapsayacak şekilde standardize edilmesini sağlamak amacı ile “TÜRKÖK Hücresel Ürün Temin Hizmetleri” işlem fiyatlarının belirlenmesi ve sahadan gelen talepler doğrultusunda diğer işlem fiyatlarında değişiklik yapılmasına veya yeni işlemlerin tarifeye eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
                   Bu kapsamda 21.01.2020 tarih ve 23642684- 010.99-133 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde 03.05.2021 tarih ve 23642684- 010.05-954 sayılı Makam Olur’u ile değişiklik yapılmıştır.
                  31.05.2021 tarih ve 23642684-010.99-1091 sayılı Makam Olur’u ile 01.06.2021tarihinde geçerli olmak üzere tüm işlemler, muayene, katma değer vergisi dahil  
S908115 kodlu Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedeli 155 TL. S908116 kodlu Covid-19 (SARS-CoV-2) İzolasyonu işlem bedeli 15 TL. olarak revize edilmiştir.