overlay

Klinik Kodlama Hata Kategorileri Yeni Versiyonu (V2) Yayımlanmıştır!!!

Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının kamu, üniversite ve özel hastanelerde etkili ve verimli olarak yürütülebilmesi için; klinik kodlamaların tam ve doğru olarak yapılması ile tanı ve işlem kodlarının standartlara uygun olarak tespit edilmesiyle mümkün olmaktadır.


Daire Başkanlığımız tarafından klinik kodlama kalite değerlendirme çalışmaları kapsamında; standartlara uygun, doğru ve tam veri akışını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda; Klinik Kodlama Hata Kategorilerinde standartlara aykırı olan ve yapılmaması gereken hatalar kategorize edilerek yayımlanmıştı.


12-16 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. KoDeSis Çalıştayında ve sonrasında yapılan değerlendirmeler ile hata kategorileri revize edilerek yeni bir hata kategorisi tasnifi ortaya konmuş ve ü
lkemize özgün, yeni bir hata kategorisi kod sistematiği oluşturulmuştur.

Önemle duyurulur.


Klinik Kodlama Hata Kategorileri

Hata Kategorileri Algoritması